Strukturni fondovi

Otvoreno je e-Savjetovanje najvažnijeg natječaja za poduzetnike ove godine: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

Javite nam se s Vašom projektnom idejom zbog mišljenja o prihvatljivosti sukladno pozivu. Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno. Važno je samo krenuti na vrijeme. Očekivana objava Poziva je u lipnju ove godine.

Molimo, javite se Danijeli Šarić Bartolović na 091 622 7979 ili bartolovic@cekom.hr za sva pitanja i dodatne informacije.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava na raspolaganju našim poduzetnicima je 1.140.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Predmet Poziva je podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast malih i srednjih poduzetnika kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva je jačanje konkurentnosti poduzetnika na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljive kategorije troškova su:

Vrsta potpore Aktivnost Prihvatljivi troškovi
                                    I.             Regionalne potpore Ulaganje u materijalnu imovinu a)                 priprema zemljišta; krčenje zemljišta;

b)                 trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

c)                 komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;

d)                 trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

e)                 trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;

f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

g)                 troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;

h)                 nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;

i) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu j) nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

k)                 troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova l)  troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja

m)               neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)

n)                 troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

o)                 troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Napomena: Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja  financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa početnim ulaganjem za koje se traži regionalna potpora. Izračun amortizacije i troškova osoblja prikazan je u tekstu ispod tablice.

Potpore za savjetodavne

usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje

pružaju vanjski konzultanti

p)                 usluge upravljanja projektom;

q)                 usluge stručnog nadzora građenja;

r)                  usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;

s)                  usluge izrade dokumentacije za nabavu;

t) usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema

u)                 usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

Potpore za usavršavanje Usavršavanje v)                 troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;

w)               troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;

x)                 najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;

y)                 troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

Potpore male vrijednosti

(de minimis)

Grijanje i hlađenje z)                  troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).
Promidžba
 i vidljivost
aa)              troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga bb)             troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva.)