H2020 success stories

U ODABRANOM DRUŠTVU – CENTAR KOMPETENCIJA IZ VINKOVACA PONOVO MEĐU HRVATSKIM OBZOR 2020. USPJEŠNICAMA

Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, objavila je brošuru „Horizon 2020 Success Stories in Croatia“. Riječ je o je informativno-promidžbenoj publikaciji u kojoj su prikazani podaci o sudjelovanju hrvatskih organizacija u najznačajnijem programu EU za financiranje istraživanja i inovacija Obzor 2020.

Obzor 2020. je centralizirani program Europske unije za istraživanje i inovacije kojim upravljaju nadležna tijela Europske komisije za period 2014. – 2020.

Brošura sadržava pregled uspješnih hrvatskih projekata financiranih iz programa Obzor 2020.

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je ponovno jedina institucija sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji u odabranom društvu hrvatskih nositelja i partnera na uspješnim projektima financiranim iz prestižnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Centar kompetencija kao partner na projektu i Centar za jugoistočnu Europu (South-East Europe Hub)  sudjeluje u provedbi projekta ROSEWOOD4.0 – Europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine spremna za digitalizaciju, čija je provedba započela u siječnju 2020. godine, a koji predstavlja nastavak projekta ROSEWOOD (2018.-2020.). Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020. i ima za cilj učinkovito prenijeti znanje unutar i između regija pomoću modernih alata kao što su digitalne platforme, alati za digitalne treninge i sl. Naglasak projekta je na digitalizaciji šumarstva i drvne industrije te digitalnim alatima (društveni mediji, platforme, e-učenje) za osposobljavanje i obuku pomoću kojih će praktičari dijeliti znanja s mnogo značajnijim učinkom.

Detalji o uspješnim hrvatskim projektima u okviru programa Obzor 2020. objavljeni su u katalogu HORIZON 2020 Success Stories in Croatia i na portalu Obzor Europa u rubrici Hrvatske uspješnice.